*English version is written down below.

Turist Rehberliği mesleği, Türk turizminin önemli yapı taşlarından biridir. Türkiye’de bu iş kolu, özellikle 19. Yüzyıl Osmanlı’sında önemli hale gelmiş, 20.Yüzyılın başlarında cereyan eden savaşlar esnasında ise meslek kısmen de olsa başıboş bırakılmıştır. Cumhuriyet Dönemi ile birlikte yeniden ivme kazanan turist rehberliği, ilk tercüman rehber kurslarıyla birlikte artık profesyonelleşme yolunda ilerlemeye başlamış, ilk yönetmeliğine ise 1971 yılında kavuşmuştur. 1971 yılından 2012 yılına kadar geçen 41 yıllık süre içerisinde meslek, yönetmeliklere bağlı bir iş kolu olarak devam etmiştir. 7 Haziran 2012 tarihinde yayınlanan “Turist Rehberliği Meslek Kanunu” ile birlikte artık turist rehberliği, tam anlamıyla sınırlarının kanunla çizildiği bir meslek halini almıştır. Turist rehberliği mesleği açısından 2012 yılını bir “milat” olarak kabul etmek mümkündür. Turist Rehberliği Meslek Kanunu sonrasında bu mesleğe yönelik gerçekleştirilen bilimsel çalışmaların sayısından da ciddi bir artışın meydana geldiği görülmektedir. Ancak birçok disiplinde olduğu gibi turist rehberliği alanında günümüze kadar gerçekleştirilen akademik çalışmalarda da pozitivizm, hakim paradigma olmuştur.

Öznesi insan olan turist rehberliğinde, pozitivist yaklaşımla birçok sorunun nedenlerini irdelemenin ne kadar mümkün olduğu önemli bir tartışma konusudur. Zira bu gün turist rehberliği alanında ulusal bazda yapılan pek çok yayında da turist rehberliği mesleğinin icra edilmesinden, yasal düzenlemelerin sorunlu yanların, yasa dışı rehberlik faaliyetlerinden turist rehberliği eğitim kademelerine kadar pek çok problem ortaya atılmakta ve tüm bu sorunlar çözüm beklemektedir. Dolayısıyla turist rehberliği alanında, verilerinin görüşme, odak grup, katılımlı gözlem gibi farklı yöntem ve tekniklere odaklanan nitel araştırmalara daha fazla ihtiyaç duyulduğu bir gerçektir. Diğer bir değişle; doğrudan sorunun kaynağına inip, derinlemesine bilgi elde etme odaklı ve tümevarım merkezli araştırmaların anket tekniği ile elde edilen bilgilerden daha gerçekçi olacağı görüşü ortaya çıkmaktadır.

Bu amaç doğrultusunda kurulan Turist Rehberliği Nitel Araştırmalar Dergisi, turist rehberliği ile arkeoloji ve sanat tarihi gibi farklı disiplinlerle ilişkili keşifsel çalışmaları yayınlamayı hedeflemektedir. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Dergiye makale gönderecek olan yazar(lar), dergi yazım kurallarında belirtilen şablona uygun olarak makalelerini göndermeleri gerekmektedir. Yayın hayatını elektronik ortamda sürdüren Turist Rehberliği Nitel Araştırmalar Dergisi’nde, Haziran ve Aralık olmak üzere yılda iki sayı yayınlanmaktadır. Yayın sürecinin hiçbir aşamasında yazar(lar)dan herhangi bir ücret talep edilmez.


Occupation of Tourist Guidance is one of the most important elements in Turkish tourism. In Turkey this line of work especially has become important in the 19th century in the Ottoman Empire, during the wars taking place at the beginning  20th century, the profession left unattended, albeit partially. Tourist guidance, which gained acceleration again with the Republic Period, has now begun to progress towards professionalization with the first interpreter guide courses, in 1971 attained its first regulations. In the 41 years from 1971 to 2012 occupation continued as a regulatory line of work. With the “Tourist Guidance Vocational Law” published on June 7, 2012, tourist guiding has become a profession whose boundaries are drawn by law. It is possible to regard 2012 as a “milestone” in terms of the tourist guiding profession. It is seen that there has been a serious increase in the number of scientific studies accomplished for this profession after the Tourist Guidance Vocational Law. However, as in many disciplines, positivism has been the dominant paradigm in academic studies in the field of tourist guidance.

In tourist guidance whose subject is human, the positivist approach is an important topic of discussion that how possible to examine the causes of many problems are possible.

Today, in many publications on the national basis in the field of tourist guidance,  many problems from the practice of the tourist guiding profession, from the problematic aspects of legal regulations, from illegal guidance activities to tourist guidance education levels, are raised and all these problems await solutions. Hence, it is a fact that qualitative studies focusing on different methods and techniques such as interviews, focus groups, and participatory observation are needed more in the field of tourist guidance. Put it differently, it is claimed that studies focusing directly on the source of the problem, focusing on obtaining comprehensive information, and focusing on induction will be more realistic than the information obtained with the questionnaire technique. Tourist Guidance Qualitative Research Journal which is established for this purpose aims to publish exploratory studies related to different disciplines such as archeology and art history with tourist guidance. The publication language of the journal is Turkish. The authors who will send articles to the journal are required to submit their articles following the template specified in the journal writing rules. The Tourist Guidance Qualitative Research Journal, which continues its publication life electronically, is published twice a year, in June and December. No fees are charged to the authors at any phase of the publishing process.