Turist Rehberliği Nitel Araştırmalar Dergisi 2021, 2(1): 23-43: G-20 Ülkelerinde Turist Rehberliği Eğitimi

G-20 Ülkelerinde Turist Rehberliği Eğitimi

Pınar Kılıç UÇMUŞ

PDF (Göster/Preview)


Özet

Dünya’da farklı düzeylerde verilen turist rehberliği eğitimi, Türkiye’de eğitim çeşitliliği açısından ilginç ve eşsiz bir örnektir. Türkiye’de kurs, ön lisans, lisans ve yüksek lisans olmak üzere dört farklı seviyede rehber yetiştirilmektedir. Bu durum turizm akademisinin ilgisini çekmiş, konu hakkında yakın zamanlarda iki ayrı araştırma yapılmıştır. Söz konusu araştırmaların sınırlı sayıda ülke hakkında yapılmış olması, daha geniş bir örneklemin kullanıldığı üçüncü bir araştırmanın yapılmasını gerektirmiştir. Mevcut araştırma, turist rehberliği eğitiminin verildiği seviye ile ülkelerin gelişmişlik düzeyleri arasında bir ilişki olup olmadığı sorusuna cevap aramaktadır. Bu amaçla örneklem olarak G-20 ülkeleri seçilmiş ve rehberlik eğitiminin hangi seviyede verildiği, doküman analizi tekniği ile araştırılmıştır. Araştırma sonuçları G-20 ülkeleri içinde turist rehberliği eğitiminin büyük ölçüde kurs seviyesinde verildiğini göstermiştir. Bu bulgu, ülkelerin gelişmişlik düzeyi ile rehberlik eğitimi arasında bir ilişki olmadığına işaret etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Turist Rehberliği Eğitimi, G-20 Ülkeleri, Turist Rehberi


Abstract

Tour guidance education which is given at different levels in world-wide, is an interesting and unique example of educational diversity in Turkey. Guides are being trained with four different levels such as courses, associate’s degree, bachelor and Phd in Turkey. This case has attracted the attention of the tourism academies and two different studies have been conducted on the subject recently. The fact that these studies were conducted on a limited number of countries caused the need of the conducting of a third study using a larger sample. This study seeks an answer to the question of whether there is a relationship between the level of tourist guidance education and the development levels of countries. Because of this purpose; G-20 countries were selected as a sample and the level of guidance training was investigated by using document analysis technique. The results of the research showed that; within the most of the G-20 countries, tourist guidance training is given at the course level. This finding indicates that there is no relationship between the development level of countries and guidance education.

Keywords: Tour Guide Education, G-20 Countries, Tour Guide


Kaynak Göster / Cite This

APA: UÇMUŞ, P. K. (2021). G-20 Ülkelerinde Turist Rehberliği Eğitimi. Turist Rehberliği Nitel Araştırmalar Dergisi 2021, 2(1): 23-43


Kaynakça / References

Agic Portugal (2020). Accession. https://www.agicportugal.com/pt/accession. Erişim Tarihi: 10.12.2020. AGTQ (2020). Becoming a guide. https://www.agtq.org/becoming-a-guide. Erişim Tarihi: 29.11.2020.

Ap, J. & Wong, K. (2001). Case study on tour guiding: Professionalism, issues and problems. Tourism Management, 22. 551-563.

Arslantürk, Y. (2010). Yükseköğretim Düzeyinde Turist Rehberliği Eğitimi Veren Öğretim Kurumlarında Uygulanan Eğitime Yönelik Öğrenci Algılamaları, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayımlanmamış Doktora Tezi.

Avcikurt, C. , Bilge A. & Geyik, S. (2009). Education And Training Of Tourist Guides In Turkey.

Management and Education Academic Journal, University “Prof. Dr. Assen Zlatarov”, 5 (1), 57-63

Baltacı, A. (2019). Nitel araştırma süreci: Nitel bir araştırma nasıl yapılır?, Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(2), 368-388.

Bowen, G. (2009). Document Analysis as a Qualitative Research Method. Qualitative Research Journal, 9. 27-40

CAST (2020). Tourismo and Training. http://www.cast-turismo.it/en/training/. Erişim Tarihi: 14.12.2020. CEDOM (2003). La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sanciona con fuerza de Ley.

http://www2.cedom.gov.ar/es/legislacion/normas/leyes/ley1264.html. Erişim Tarihi: 28.11.2020

Chowdhary, N. & Prakash, M. (2008). Tour Guide Training In India: A Comparison Of Approach And Content With Other Programs. Journal Of Teaching In Travel & Tourism. 8. 161-191.

Çokişler, N. (2017). Turizm Rehberliği Eğitiminde Çeyrek Asırdır Değişmeyen Parçalanmış Yapı Sorunu, (Editör) Temurci. A, Önal. İ, Tuna. M ve Başoda. A, 3. Turizm Şürası Tebliğler Kitabı, (2): 325-335. Ankara: T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı

Degirmencioglu, A. (2001). Türkiye’ de Turizm Rehberliği Eğitimi Üzerine Bir Araştırma. Anatolia: Turizm Araştırmalan Dergisi, 1 (2), 189 – 196

Duman, G. & Milyıl, Z. (2008). Akademik Görüş: “Turist Rehberliği Ve Eğitimi”, Seyahat Ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 5 (4)

Ecemiş, O. (2019). G20 Ülkelerinin Turizm Verileri Üzerine Kümeleme Analizi. (Editor) Akin, A.:

Uluslararası Turizm Uygulamaları. Ankara: Iksad Yayinevi

El-Sharkawy, O. K. (2007). Exploring Knowledge And Skills For Tourist Guides: Evidence From Egypt.

Turismos: An International Multi Disciplinary Journal Of Tourism. 2(2), 77-94.

Eker, N. & Zengin, B. (2016). Turizm Rehberliği Eğitimi Müfredatlarının Uygulama Yeterliliğinin Profesyonel Turist Rehberleri Bakış Açısıyla İrdelenmesi. Turar Turizm Ve Araştırma Dergisi, 5 (2) , 4- 19

Eker, N. & Zengin, B. (2016). Turist Rehberliği Eğitiminin Değerlendirilmesi: Profesyonel Turist Rehberleri Üzerine Bir Uygulama, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5 (4), 65-74

ETAR (2018). Isakymas Dėl Gido Pažymėjimo Išdavimo Ir Galiojimo Panaikinimo Tvarkos Aprašo Patvirtinimo: https://www.etar.lt/portal/lt/legalAct/7ef08f309c6311e8b93ad15b34c9248c. Erişim Tarihi: 29.11.2020

Euspert (2014). Work As A Tourist Guide In Germany. https://news.euspert.com/work-tourist-guide- germany/. Erişim Tarihi: 15.12.2020

Eugo (2013). Tour Guide Services. http://eugo.gov.hu/a-z-index/tour-guide-services. Erişim Tarihi: 10.12.2020

Feg (2020). Argos. https://www.feg-touristguides.com/argos.php. Erişim Tarihi: 21.11.2020

Feg (2020). Cyprus Tourism Guides Association. https://feg-touristguides.com/ctga.php. Erişim Tarihi: 16.12.2020

Feg (2020). Ireland. https://www.feg-touristguides.com/atgi.php. Erişim Tarihi: 18.12.2020

Feg (2020). Malta Union of Tourist Guides. https://www.feg-touristguides.com/mtug.php. Erişim Tarihi: 30.11.2020

Feg (2020). The Union Of Licensed Tourist Guides Of the Ionian Islands And Panhellenic Federation Of Tourist Guides. https://www.feg-touristguides.com/ultg.php Erişim Tarihi: 16.12.2020

Feg (2020). Proguides. https://www.feg-touristguides.com/proguides.php. Erişim Tarihi: 1.12. 2020

Feg (2020). Turistførerforeningen. https://www.feg-touristguides.com/turistforerforeningen.php. Erişim Tarihi: 15.12.2020

Foley, G. (1995). Understanding Adult Education and Training, Australia: Allen and Unwin

Guidor (2020). GiVak-examens en assessments. https://guidor.nl/nl/over-guidor/opleiding-tot-gids. Erişim Tarihi: 15.12.2020

Studygid (2020). News For Guide Translators http://www.studygid.ru/gids/ . Erişim Tarihi: 28.11.2020

Gobmx (2020). Acreditación De Guía De Turistas. https://www.gob.mx/tramites/ficha/acreditacion-de- guia-de-turistas/SECTUR3121. Erişim Tarihi: 8.12.2020

Institute Of Tourist Guiding (ITG) (2020). Courses Running. https://www.itg.org.uk/courses/courses- running/. Erişim Tarihi: 15.11.2020

Info de Cordoba (2019). Registro Guias Turismo https://infodecordoba.com.ar/registro-guias-turismo/ . Erişim Tarihi: 1.12.2020

Irish Point Of Single Contact (IPSC) (2019).Tourist Guide http://www.pointofsinglecontact.ie/browse-by-sector/travel-and-tourism/tourist-guide.html#:~:text =While%20there%20is%20no%20requirement,law%20(i.e.%20tax%20etc). Erişim Tarihi: 17.12.2020

Inui, Y., Wheeler. D & Lankford S. (2006), Rethinking Tourism Education: What Should Schools Teach?

. Journal of Hospitality, Leisure, Sport and Tourism Education, 5(2), 25-35.

İşçeli, Z. & Kılıç, G. (2018). Lisans Düzeyinde Turizm Rehberliği Eğitimi Veren Fakültelerin Müfredatlarının İncelenmesi. Turist Rehberliği Dergisi (TURED), 1 (1) , 41-56

Japan Tourism Agency  (2020). Licensed  Guide  Interpreter https://www.mlit.go.jp/kankocho/en/shisaku/kokusai/tsuyaku.html. Erişim Tarihi: 12.11.2020

Kıral, B. (2020). Nitel Bir Veri Analizi Yöntemi Olarak Doküman Analizi. Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8 (15), 170-189

Kotga (2014). What Is A Tourist Interpreter Guide? http://www.kotga.or.kr/guide/guide.php. Erişim Tarihi: 21.11.2020

Kozak, M. A. (2009). Akademik Turizm Eğitimi Üzerine Bir Durum Analizi, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Bahar, 22, 1-20.

Kronenberg, M.& Szczecinska, J. (2013). Overall Desk Research On Situation Of Tourist Guides In Context Of Working With People With Intellectual Disabilities And/Or Learning Difficulties. T-GUIDE Tourist Guides For People With Intellectual Disability And/Or Learning Difficulties In Europe, Del. Nr 15 – WP4.

Kusluvan, S. & Çeşmeci, N. (2002). Türkiye’de Turist Rehberliği Eğitiminin Sorunları ve Yeniden Yapılandırılması. Turizm Eğitimi Workshop-Konferans 11-13 Aralık 2002 Bildiri Kitabı, 241-245, Ankara: Aren Ajans.

Kurzy     (2020).     Sprievodca     V     Cestovnom     Ruchu     –               Akreditovaný   Kurz,  300 Hod. https://www.kurzy.sk/kurzy/79717/sprievodca-v-cestovnom-ruchu-akreditovany-kurz-300-hod- trnava?fbclid=IwAR1A_OHlTBG7pU8K6NWm-3KTAb2fuEzc0bPtTcwnyuVLKo0l1-vssgcT4Ow.

Erişim Tarihi: 05.01.2021

Legifrance (2011). Publics concernés: guides  conférenciers. https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000024433748/. Erişim Tarihi: 30.11.2020

Likumi (2017). Legal Acts of Republic of Latvia. https://likumi.lv/ta/en/en/id/50026. Erişim Tarihi:16.12.2020

Lovrentjev, S. (2015). Education of Tourist Guides: Case of Croatia. Procedia Economics and Finance. 23. 555-562.

McCulloch, G. (2004). Documentary Research: In Education, History and the Social Sciences. London: RoutledgeFalmer.

Merriam, S. B. (2009). Qualitative Research, A Guide To Design And Implementation. San Francisco: John Wiley-Sons

Michael F., Christie, M. F & Mason, P. A. (2003). Transformative Tour Guiding: Training Tour Guides To Be Critically Reflective Practitioners, Journal of Ecotourism, 2(1), 30-31

Ministery Of Interior Of Slovak Republic (MINV) (2020). Tourist Guide. https://www.minv.sk/?tourist- guide-2. Erişim Tarihi: 29.11.2020

MFA (2011). Dış İşleri Bakanlığı. http://www.mfa.gov.tr/g-20-tr.tr.mfa. Erişim Tarihi:23.03.2021 Ministery   Of    Tourism  Of  Saudi  Arabia         (2020).         Tourism      Licensing

https://mt.gov.sa/en/TourismInvestment/TourismLicensing/Pages/default.aspx. Erişim Tarihi:16.12.2020

Mogalakwe, M. (2006). The Use Of Documentary Research Methods In Social Research. African Sociological Review, 10(1), 221-230.

Navet (2017). For the first time in Bulgaria regulations for exercising the professions of “Tourist Guide”,”Mountain Guide” and  “Ski Instructor” are introduced. https://www.navet.government.bg/en/for-the-first-time-in-bulgaria-regulations-for-exercising-the- professions-of-tourist-guide-mountain-guide-and-ski-instructor-are-introduced Erişim Tarihi: 1.12.2020

Nebioğlu, K. G. (2009). Türkiye’de Profesyonel Turist Rehberliği Eğitiminde Kültür ve Turizm Bakanlığı Tarafından Düzenlenen Turist Rehberliği Eğitimlerinin Uzaktan Eğitim Modeli İle Verilmesi Üzerine Bir

Araştırma. Yayımlanmamış Uzmanlık Tezi, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü.

Nunes, A. B. (2003). Government Expenditure On Education, Economic Growth And Long Waves: The Case Of Portugal. Paedagogica Historica, 39(5), 559-581.

Öter, Z. & Çokişler, N. (2014). Türkiye’de Turist Rehberliği Eğitimi Veren Eğitim Kurumlarına Yönelik Bir Araştırma. 15. Ulusal Turizm Kongresi Bildiriler Kitabı, 13-16 Kasım 2014, Ankara, 196-209.

Özkan, U. (2019). Eğitim Bilimleri Araştırmaları İçin Doküman İnceleme Yöntemi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık

Pond, K. L. (1993). The Professional Guide, New York: Van Nostrand Reinhold.

Ponting, S. S. A. (2009). Exploring Practitioner Conceptualizations Of Professionalism And The Impact Of Professionalization On The Work Of Australian Eco Tour Guides. Journal of Ecotourism. 1. 133-148.

Resmi  Gazete  (Sayı:  28331)  (2012)  https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/06/20120622-2.htm.

Erişim Tarihi: 17.11.2020

Scielo (2019). Tour Guide Competencies: A Study Of Vocational Programs In Brazil. https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1982-61252019000300036. Erişim Tarihi: 8.12.2020

Selim, S., Purtaş Y., & Uysal, D. (2014). G-20 Ülkelerinde Eğitim Harcamalarının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi. Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 1 (2)

Soykan, F. (2002). Profesyonel Turist Rehberliği Kurslarındaki Derslerin Yeniden Değerlendirilmesi ve Türkiye’nin Turizm Coğrafyası Dersine Eleştirisel Yaklaşımı. Turizm Eğitimi Konferansı– Workshop (11- 13 Aralık 2002) Bildiriler Kitabı. Ankara: Turizm Bakanlığı, Turizm Eğitim Genel Müdürlüğü,

St. Lawrence Quebec (SLC) (2020). Quebec local Tour Guide. https://slc.qc.ca/future- students/continuing-education-formation-continue/quebec-local-tour-guide. Erişim Tarihi: 29.11.2020

Strauss, A. & Corbin, J. (1998). Basics Of Qualitative Research: Techniques And Procedures For Developing Grounded Theory. London: Sage.

Stephens M., Warren, L. K. & Harner, A. L. (2016). Comparative Indicators Of Education in the United States and Other G-20 Countries: 2015. American Institutes For Research. NCES 2016-100.

Tang, H. B. (1989). Introduction To Tourism, Hao-Fung, Taipei, Taiwan

Tanrısever, C, Bektaş, İ & Koç, D. (2019). Dünyada Turist Rehberliği Eğitimi. Turist Rehberliği Dergisi (TURED) , 2 (1) , 44-56.

TAR (2018). Dėl Gido pažymėjimo išdavimo ir galiojimo panaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/7ef08f309c6311e8b93ad15b34c9248c Erişim Tarihi: 9.12.2020

The Daily Record (2010). Segway tour operator sues D.C. over rules. https://thedailyrecord.com/2010/09/19/segway-tour-operator-sues-dc-over-rules/. Erişim Tarihi: 8.12.2020

TourismTattler (2019). How to Become a Tourist Guide in South Africa. https://www.tourismtattler.com/articles/guiding-tourists/how-to-become-a-tourist-guide-in-south-africa/

.Erişim Tarihi: 22.11.2020

TUREB. (2020). http://www.tureb.org.tr/.Erişim Tarihi: 17.12.2020

Türker. A, Güzel F.O & Türker G. O (2016), Turizm Aktörü Olarak Profesyonel Turist Rehberlerinin Türkiye’deki Rehberlik Eğitim Sistemine Bakış Açılarını Belirlemeye Yönelik Bir Odak Grup Çalışması,

17. Ulusal Turizm Kongresi, Akademi Sektör Buluşması, 336-350, Detay Yayıncılık: Ankara

TYRKYS (2019). Kurz Průvodce cestovního ruchu. https://www.tyrkys.cz/1.html. Erişim Tarihi: 21.11.2020

UNDP (2019). Human development index. http://hdr.undp.org/en/content/2019-human-development- index-ranking. Erişim Tarihi: 26.11.2020

UNDP                  (2019).                  HDI.                             http://hdr.undp.org/en/content/human-development- indexhdi#:~:text=The%20Human%20Development%20Index%20(HDI,each%20of%20the%20three%2 0dimensions.Erişim Tarihi: 26.11.2020

UNWTO                        (2019).                        International                        Tourism                                       Trends.

https://www.eunwto.org/doi/epdf/10.18111/9789284422456 . Erişim Tarihi: 21.03.2021

Victorian           Skills           Gateway           (2020).           Certificate           III                          In                 Tourism. https://www.skills.vic.gov.au/s/coursedetails?jt=0&id=SIT30116&to=1&type=course&keyword=Certifi cate+III+in+Tourism&ft=1.Erişim Tarihi: 5.12.2020

VisitTallinn   (2019).   Tallinna    Giidid                       https://visittallinn.ee/est/professionaal/praktiline-info/tallinna- giidid/kuidas-saada-giidiks#kuidas-saada-giidiks Erişim Tarihi: 14.12.2020

VisitBeijing (2020). Information about Tour Guides in China. http://english.visitbeijing.com.cn/a1/a- XB42XC6E3AB1BB421D9A2D Erişim Tarihi: 20.11.2020

Yenipinar, U. & Zorkirişçi, A. (2013). Türkiye ve Avrupa Birliği Ülkelerinde Turist Rehberliği Eğitimi.

Cag University Journal of Social Sciences. 10. 111-136.

Yenipınar, U. & Kardaş, K. (2019). Turizm Rehberliği Bölümleri Müfredat Geliştirme Önerisi, Journal of Travel and Tourism Research 15 (2019) 01-26

Yuka, I. , Daniel, W & Samuel, L. (2006). Rethinking Tourism Education: What Should Schools Teach?

Journal of Hospitality, Leisure, Sports and Tourism Education. 5. P:33

WFTGA (2018). Austria. http://wftga.org/guideapedia/austria-1. Erişim Tarihi: 20.11.2020

WFTGA (2020). Germany. http://www.wftga.org/guideapedia/germany/munich Erişim Tarihi: 19.11.2020

WFTGA (2020). Sweden http://www.wftga.org/guideapedia/sweden/stockholm Erişim Tarihi: 15.12.2020 WFTGA (2018). Indonesia http://www.wftga.org/guideapedia/indonesia.Erişim Tarihi: 09.12.2020