Turist Rehberliği Nitel Araştırmalar Dergisi 2021, 2(1): 75-89: Khalkedon’dan Kolkhis’e: Argonautları Keşfetmeye Yönelik Bir Tur Önerisi

Khalkedon’dan Kolkhis’e: Argonautları Keşfetmeye Yönelik Bir Tur Önerisi

Nuray YILDIZ1

Vedat ACAR2

PDF (Göster/Preview)


Özet

Argonautlar efsanesi, Altın Post’u ele geçirmek için İason önderliğinde yola çıkan bir grup mitoloji kahramanının Yunanistan’da Teselya bölgesinden başlayarak Gürcistan’a (Kolkhis’e) uzanan yolculuklarını konu almaktadır. Bu çalışmada, Argonautların yolculuğunu günümüz şartlarında gerçekleştirmeye yönelik bir tur önerisi oluşturmak amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda öncelikle Argonautlar ve Altın Post efsanesi hakkında literatür taraması gerçekleştirilmiş, sonrasında söz konusu güzergahın uygulanabilirliğini ortaya koyabilmek amacıyla tur güzergahı hakkında deneyimli iki uzmana başvurulmuştur. Uzman görüşü neticesinde, uzun mesafeli deniz yolculuğu, yüksek maliyet ve Karadeniz’in sert iklim koşulları nedeniyle rota üzerinde sınırlandırmaya gidilmiştir. Neticede tur programının, İstanbul-Batum arasını kapsayacak şekilde karayolu ile gerçekleştirilmesine karar verilmiştir. Tur programının planlanmasında maliyet, zaman ve günümüz koşullarının uygulanabilirliği gibi faktörler dikkate alınmıştır. Takip edilecek rotanın belirlenmesinde ise güzergaha hakim 12 yıl deneyimli otobüs şoförü ile görüşme gerçekleştirilmiştir. Yapılan görüşme neticesinde İstanbul-Batum arasında 8 gün süren bir tur programı oluşturulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Argonautlar, Altın Post, Tur Programı, Özel İlgi Turu


Abstract

The Legend of Argonauts is about the journey, starting from Thessaly region in Greece to Georgia (Colchis), of a group of mythological heroes’ which was set out under the leadership of Jason to get the Golden Fleece. In this study, it is aimed to create a tour proposal to realize the journey of Argonauts in today’s circumstances. For this purpose, firstly, literature review was conducted about the legend of Argonauts and Golden Fleece. Then, two experts having experience about the aforementioned route were consulted in order to determine the viability of the tour route. As a result of the expert opinion, the route was limited on account of long-distance sea voyage, high cost and harsh climate conditions of the Black Sea. Consequently, it was decided to carry out the tour programme covering the route between İstanbul and Batum by road. Factors such as cost, time, and viability in today’s conditions were taken into consideration while planning. In determining the tour route to be followed, a bus driver having twelve-year experience in the route was interviewed. As a result of the interview, eight-day long tour programme between İstanbul and Batum was created.

Keywords: Argonauts, Golden Fleece, Tour Programme, Special Interests Tour


Kaynak Göster / Cite This

APA: Yıldız, N. & Acar, V. (2021).Khalkedon’dan Kolkhis’e: Argonautları Keşfetmeye Yönelik Bir Tur Önerisi. Turist Rehberliği Nitel Araştırmalar Dergisi, 2 (1): 75-89.


Kaynakça / References

Acar, G. (2020). Argonautika (Argo Denizcileri). Journal of Epigraphy, Reviews and Translations, Libri VI, 357-359.

Acar, V. & Erbay Aslıtürk, G. (2013). A Proposal of a Route to Tours to the Ancient Age Oracle Centres of West Anatolia, International Conference on Religious Tourism and Tolerance, 09-12 May 2013, pp.67-84, Konya, Turkey.

Acar, V. & Çolakoğlu, O.E. (2015a). A Proposal of Farm-based Tourism Within the Context of Rural Tourism: Yedibilgeler Winery, Romanian Rural Tourism in the Context of Sustainable Development: Present and Prospects. 28-30 May 2015, pp.7-26, Iaşı, Romania.

Acar, V. & Çolakoğlu, O.E. (2015b). A Proposal of Farm-based Tourism within the Context of Rural Tourism: Zeytinseli, 2nd International Congress of Tourism and Management Researches, 01-03 May 2015, pp. 904-919, İzmir, Turkey.

Acar, V. & Karaosmanoğlu, K. (2019a). Greko Roman Gastronomisini Deneyimlemeye Yönelik Bir Tur Önerisi, içinde Doğudan Batıya 70. Yaşında Serap Yaylalı’ya Sunulan Yazılar, Erön, A. & Erdan, E. (Eds), 511-530, Ankara: Bilgin Kültür Sanat Yayınları.

Acar, V. & Karaosmanoğlu, K. (2019b). Çerkes Mutfak Kültürünü Deneyimlemeye Yönelik Bir Tur Önerisi: Düzce İli Örneği. International Journal of Contemporary Tourism Research, 3 (2), 177-197.

Acar, V. & Tütüncüler Bircan, Ö. (2016). A Caravan Tour Proposal Including Three Settlements Dating Back to the Assyrian Trade Colonies Period in Anatolia, Romanian Rural Tourism in the Context of Sustainable Development: Present and Prospects, 26-28 May 2016, pp.92-114, Vol. XL, Iaşı, Romania.

Akturan, U. (2013). Dokuman incelemesi, içinde Nitel Araştırma Yöntemleri: Nvivo ile Nitel Veri Analizi,

Örnekleme, Analiz, Yorum (Baş, T. & Akturan, U.), 2. Baskı, (ss.117-126), Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Apollonius Rhodius, (1889). ‘The Argonautica’ of Apollonius Rhodius. Bell, G. (Edt.) London: Chiswick Press.

Antonius Liberalis, (2005). The Metamorphoses of Antoninus Liberalis: A Translation with Commentary.

Celoria, F. (Edt.). London and New York: Routledge.

Berens, E. M. (2009). The Myths & Legends of Greece and Rome. Soares, S.M. (Edt). Amsterdam: Metal Libri.

Bonnard, A. (2004). Antik Yunan Uygarlığı Euripides’ten İskenderiye’ye. (Çev. Kurtgözü, K.). İstanbul: Evrensel Basım Yayın.

Coleman, J. A. (2007). The Dictionary of Mythology an A-Z of Themes, Legends and Heroes. London: Arcturus Publishing Limited.

Colum, P. (2011). The Golden Fleece and the Heroes Who Lived Before Achilleus. New York: The Macmillan Company.

Cömert, B. (2010). Mitoloji ve İkonografi. (3. Baskı). Ankara: De Ki Basım Yayım.

Daniels, M. (2014). Bir Nefeste Dünya Mitolojisi. (1. Baskı). (Çev. Üstel, P.). İstanbul: Maya Kitap.

Emir, O. (2018). Argonautlar Efsanesi: Bir Mitos’un Ardındaki Gerçekler ve Kolkhis. Uluslararası Karadeniz İncelemeleri Dergisi, 6 (6), 161-177.

Erhat, A. (1996). Mitoloji Sözlüğü. (23. Baskı). İstanbul: Remzi Kitabevi.

Fox, W. S. (1916). Greek and Roman. Gray, L.H. & Moore, G.F. (Eds). In The Mythology of All Races (Vol. I), Boston: Marshall Jones Company.

Grimal, P. (1986). A Concise Dictionary of Classical Mythology. Kershaw, S. (Edt). England: Basil Blackwell Ltd.

Grimal, P. (2012). Mitoloji Sözlüğü: Yunan ve Roma (Çev. Tamgüç, S.). Kabalcı Yayınevi: İstanbul.

Halikarnas Balıkçısı, (1985). Anadolu Tanrıları. (5. Baskı). Ankara: Bilgi Yayınevi.

Halikarnas Balıkçısı, (1989). Merhaba Anadolu. (6. Baskı). Ankara: Bilgi Yayınevi.

Halikarnas Balıkçısı, (1992). Anadolu Efsaneleri. (7. Baskı). Ankara: Bilgi Yayınevi.

Hamilton, E. (1953). Mythology. Calcutta: Vidyodaya Library Private Ltd.

Homeros. (2008). İlyada. (Çev. Erhat, A.- Kadir, A.). İstanbul: Can Sanat Yayınları.

Kelly, S. (2009). Kayıp Kitaplar Kitabı. (Çev. Gür, H.). Ankara: Bilgi Yayınevi.

Kırcı, G. S., Yalçın Cömert, H. S. & Özer, E. (2017). Anne- Çocuk Cinayetleri: Medea Kompleksi. Adli Tıp Bülteni, 22 (2), 130-133.

Kozak, M. (2014). Bilimsel Araştırma: Tasarım, Yazım ve Yayım Teknikleri. Ankara: Detay Yayıncılık.

Lafüriya, M. (2015). Altın Post (Çev. Chkotua, O.). İstanbul: Muşni Lafüriya & Yeni Anadolu Yayıncılık.

Latacz, J. (2006). Antik Yunan Tragedyaları (1. Baskı). (Çev. Onay, Y.). İstanbul: TEM Yapım Yayıncılık.

Necatigil, B. (1988). 100 Soruda Mitologya (4. Baskı). İstanbul: Gerçek Yayınevi.

Rızaoğlu, B. (2012). Turizm Davranışı (3. Baskı). Ankara: Detay Yayıncılık.

Roman, L. & Roman, M. (2010). Encyclopedia of Greek and Roman Mythology. Facts on File Inc.:

Infobase Publishing: New York.

Smith, N. (2013). Jason and The Argonauts. New York: Osprey Publishing.

Yaylalı, A. (2018). Kyzikos. Sözlü Bildiri. Uluslararası Bandırma ve Çevresi Sempozyumu Tam Metin Bildiriler Kitabı I: Tarih, Arkeoloji, Göç Hareketleri, Önemli Şahsiyetler, Kültür ve Folklor, Edebiyat ve Eğitim. 1. Baskı, 17-19 Eylül 2018, ss. 6-8, Balıkesir, Türkiye.

Yeşil, P. & Koç, B. (2017). Giresun Adası’nın Ekoturizm Potansiyelinin Belirlenmesi. Yazılı Bildiri. DOKAP Bölgesi Uluslararası Turizm Sempozyumu Bildiriler Kitabı. 23-24 Ekim 2017, ss. 213-219, Trabzon, Türkiye.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (9. Genişletilmiş Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.