Turist Rehberliği Nitel Araştırmalar Dergisi 2020, 1(1): 1-19: Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) Salgını Sonrası Turizm ve Turist Rehberliği

Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) Salgını Sonrası Turizm ve Turist Rehberliği

Ali TÜRKER1

Kaan Çağrı KARACA2

PDF (Göster/Preview)


Özet

Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) salgınının pek çok sektörde olduğu gibi turizm sektörü üzerinde de etkisinin büyük olması beklenmektedir. Salgın sürecinde seyahat etmekten çekinen turistlerin salgın sonrasında da seyahatlerinde yeni beklentiler içerisine girmeleri mümkündür. Turistlerin bu olası beklentileri turizm sektöründe yeni gelişme ve değişimlere neden olacaktır. Turist rehberliği mesleği de bu gelişme ve değişimlerden etkilenecek meslekler arasındadır. Bu nedenle çalışmada Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sonrası turizmde ve turist rehberliği mesleğinde yaşanacak olası değişimlerin profesyonel turist rehberlerinin bakış açısıyla incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla araştırma deseni durum çalışması olarak belirlenmiş ve nitel veri toplama yöntemlerinden açık uçlu soru formu tekniği tercih edilmiştir. Salgının turizm, turist davranışları ve turist rehberliği mesleğine olası etkilerini içeren on adet açık uçlu sorudan oluşan form katılımcılara elektronik posta ile iletilmiştir. Bu yöntemle 109 profesyonel turist rehberine ulaşılmıştır. Turist rehberlerinden elde edilen veriler içerik analizine tabii tutulmuştur. Bulgular neticesinde hijyen, bireysel seyahat, küçük gruplar, sosyal mesafe ve aktif yönetim kodlarının ön plana çıktığı tespit edilmiştir. Bununla birlikte turizm ve turist rehberliği mesleğindeki olası değişimlere ilişkin öngörülerde bulunularak öneriler geliştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) Salgını, Turizm, Turist Rehberliği, Turist Davranışları


Abstract

As in many sectors the Novel Coronavirus Pandemic (Covid-19) is expected to have a major impact on the tourism sector. It is possible for tourists, who are afraid of traveling during the pandemic, to have new expectations after the pandemic. These possible expectations of tourists will cause new developments and changes in tourism sector. The tourist guidance profession is among the professions that will be affected by these developments and changes. For this reason, the aim of this study is to examine the possible changes in tourism and tourist guidance profession after the coronavirus pandemic (Covid-19) from professional tourist guides perspective. For this purpose, open-ended questionnaire technique, which is one of the qualitative data collection methods, was preferred. The form consisting of ten open-ended questions containing possible effects of the pandemic on tourism, tourist behaviors and tourist guidance profession was sent to the participants by e-mail. 109 professional tourist guides were reached by this method. In the findings of the research, the data obtained from 109 tourist guides will be subjected to content analysis. Based on the findings, it is aimed to make predictions about possible changes in tourism and tourist guidance profession. In the analysis results; hygiene, individual travel, small groups, social distance and active management codes have been determined as codes with the highest frequency.

Keywords: Novel Coronavirus (Covid-19) Pandemic, Tourism, Tourist Guidance, Tourist Behavior


Kaynak Göster / Cite This

APA: Türker, A. ve Karaca, K. Ç. (2020). Yeni Tip Koronavirüs ( COVID-19) Salgını Sonrası Turizm ve Turist Rehberliği. Turist Rehberliği Nitel Araştırmalar Dergisi, 1(1): 1-19


Kaynakça / References

Acar, Y. (2020). Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgını ve Turizm Faaliyetlerine Etkisi. Güncel Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(1), 7-21.

Akça, M. (2020). COVID-19’un Havacılık Sektörüne Etkisi. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7(5), 45-64.

Akdu, U., Karakaş, D., Çelik, E., Zurnacı, J. ve Tabu, Ö. (2018). Turizm Rehberliğinde Alan Uzmanlığı Önerisi: Sağlık Turizmi Rehberliği. Turist Rehberliği Dergisi (TURED), 1(2), 124-138

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (Salgın Hastalıklar Özel Sayısı), 233-258.

Atay, L. (2020). Covid-19 Salgını ve Turizme Etkileri. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 17(1), 168-172.

Aydın, B. ve Doğan, M. (2020). Yeni Koronavirüs (COVID-19) Pandemisinin Turistik Tüketici Davranışları ve Türkiye Turizmi Üzerindeki Etkilerinin Değerlendirilmesi, Pazarlama Teorisi ve Uygulamaları Dergisi, 6 (1), 93-115.

Bağçı, E., Uzun, C., & Bostan, A. (2020). Covid-19 ve Sağlık Turizmi. Journal Of Awareness, 5 (3), 331-348.

Başkale, H. (2016). Nitel Araştırmalarda Geçerlik, Güvenirlik ve Örneklem Büyüklüğünün Belirlenmesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 9 (1): 23-28

Baxter, E., & Bowen, D. (2004). Anatomy of Tourism Crisis: Explaining The Effects on Tourism of The UK Foot And Mouth Disease Epidemics of 1967–68 and 2001 With Special Reference To Media Portrayal. International Journal of Tourism Research, 6(4), 263-273.

Beirman, D. (2002). Marketing of Tourism Destinations During A Prolonged Crisis: Israel And The Middle East. Journal of Vacation Marketing, 8(2), 167-176.

Cooper, M. (2006). Japanese Tourism and the SARS Epidemic of 2003. Journal Of Travel & Tourism Marketing, 19 (2-3), 117-131.

Coşkun, R., Altunışık, R., Bayraktaroğlu, S., ve Yıldırım, E. (2015). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri-SPSS Uygulamalı. (8. Baskı). Sakarya: Sakarya Yayıncılık.

Covid-19 Rehberi (2020). COVID-19 (2019-N Cov Hastalığı) Rehberi (Bilim Kurulu Çalışması) . T.C.

Sağlık Bakanlığı (Erişim Tarihi: 18.09.2020).

Çeti, B. ve Ünlüönen, K. (2019). Salgın Hastalıklar Sebebiyle Oluşan Krizlerin Turizm Sektörü Üzerindeki Etkisinin Değerlendirilmesi. AHBVÜ Turizm Fakültesi Dergisi, 22 (2), 109-128.

Çetin, G. ve Kızılırmak, İ. (2012). Türk Turizminde Kokartlı Turist Rehberlerin Mevcut Durumunun Analizi. Journal of Economics & Administrative Sciences/Afyon Kocatepe Üniversitesi Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(2).

Dallaryan, S. (2006). Turizm’de Kriz Yönetimi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Kriz Yönetiminin Ülke Turizminin Gelişimine Etkileri. Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim, İstanbul.

Dinçer, Ö. (1998). Stratejik Yönetim ve İşletme Politikası, İstanbul: Beta Basımevi

Dombey, O. (2004). The Effects of SARS on the Chinese Tourism Industry. Journal of Vacation Marketing, 10(1), 4-10.

Duran, M. S. ve Acar, M. (2020). Bir Virüsün Dünyaya Ettikleri: Covid-19 Pandemisinin Makroekonomik Etkileri. International Journal of Social and Economic Sciences. 54-67.

Eryılmaz, B. (2020). Türkiye’de Faaliyet Gösteren Otel Zincirlerinin Yeni Tip Koronavirüs (Covid-19) Bilgilendirmeleri. Turizm Akademik Dergisi, 7 (1), 15-27.

Euronews (2020). İspanya Turizmine Covid-19 Darbesi: Yabancı Turist Sayısı Yüzde 98 Düştü.https://tr.euronews.com/2020/08/04/ispanya-turizmine-covid-19-darbesi-yabanc-turist-say-s-yuzde-98-dustu. Erişim Tarihi: 20.09.2020.

Fletcher, J., & Morakabati, Y. (2008). Tourism Activity, Terrorism And Political Instability Within The Commonwealth: The Cases Of Fiji And Kenya. International Journal Of Tourism Research, 10(6), 537-556.

Gössling, S., Scott, D., & Hall, C. M. (2020). Pandemics, Tourism and Global Change: A Rapid Assessment of COVID-19. Journal of Sustainable Tourism, 1-20.

Hacıoğlu, N., Avcıkurt, C., & Köroğlu, A. (2004). Turizmde Kriz Yönetimi ve Otel İşletmelerine Yönelik Bir Uygulama. Amforth Dünya Turizm Forumu, 42-50.

Henderson, J. C. (1999). Tourism Management and the Southeast Asian Economic and Environmental Crisis: A Singapore Perspective. Managing Leisure, 4(2), 107-120.

İbiş, S. (2020). Covid-19 Salgınının Seyahat Acentaları Üzerine Etkisi. Safran Kültür Ve Turizm Araştırmaları Dergisi, 3 (1), 85-98.

Kiper, V. O., Saraç, Ö., Çolak, O. ve Batman, O. (2020). Covid-19 Salgınıyla Oluşan Krizlerin Turizm Faaliyetleri Üzerindeki Etkilerinin Turizm Akademisyenleri Tarafından Değerlendirilmesi. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23(43), 527-551.

Köroğlu, Ö., Köroğlu, A. ve Alper, B. (2012). Doğaya Dayalı Gerçekleştirilen Turizm Faaliyetleri İçerisinde Turist Rehberlerinin Rolleri Üzerine Bir İnceleme. KMÜ Sosyal ve Ekonomı̇k Araştırmalar Dergı̇si, 14 (22),131-139

Köşker, H. (2017). Krizlerin Turizm Sektörüne Etkileri Üzerine Bir Araştırma: 2016 yılı Türkiye Örneği.

Akademik Bakış Dergisi (62), s. 216-230.

Kültür ve Turizm Bakanlığı (2020). Ağustos 2020 Sınır Bülteni. https://yigm.ktb.gov.tr/TR-9851/turizm-istatistikleri.html. Erişim Tarihi: 22.09.2020.

McAlleer, M., Huang, B. W., Kuo, H. I., Chen, C. C., & Chang, C. L. (2010). An econometric analysis of SARS and Avian Flu on International Tourist Arrivals to Asia. Environmental Modelling & Software, 25 (1), 100-106.

Mizrachi, I., & Fuchs, G. (2016). Should We Cancel? An Examination of Risk Handling in Travel Social Media Before Visiting Ebola-Free Destinations. Journal of Hospitality and Tourism Management, 28, 59-65.

OECD. (2020, April 15). Tackling Coronavirus (Covid-19) Contributing to a Global Effort. OECD.https://read.oecdilibrary.org/view/?ref=124_1249847uf8nm95se&title=Covid19_Tourism_Policy _Responses. Erişim Tarihi: 18.09.2020.

Özaltın Türker, G. (2015). Covid-19 Salgını Turizm Sektörünü Nasıl Etkiler? Turizm Akademisyenleri Perspektifinden Bir Değerlendirme. International Journal of Social Sciences and Education Research, 6(2), 207-224.

Özçoban, E. (2020). Koronavirüs’ün (Covid-19) Turizm Sektörü Üzerindeki Etkileri ve Türkiye’nin Kırsal Turizm Potansiyeli Üzerine Bir Analiz. Electronic Turkish Studies, 15(4).

Pine, R., & McKercher, B. (2004). The Impact of SARS on Hong Kong’s Tourism Industry. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 16: 139–143.

Scott, N., & Laws, E. (2006). Tourism Crises and Disasters: Enhancing Understanding of System Effects. Journal Of Travel & Tourism Marketing, 19 (2-3), 149-158.

Sel, Z. G., Kırlar Can, B., Ertaş, M., & Tütüncü, Ö. (2017). Krizin Kısa Dönemli Yansımalarının Tur izm İşletmelerinin Kriz Yönetimi Uygulamalarına Etkisi. 228-238, 4. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi. 9 – 12 Kasım 2017, Kuşadası, Aydın.

Sönmez, S. F., Apostolopoulos, Y., & Tarlow, P. (1999). Tourism in Crisis: Managing The Effects of Terrorism. Journal of Travel Research, 38(1), 13-18.

Sürme, M. (2020). Turizm ve Kovid-19. Ankara: İksad Yayıncılık.

Şahin, İ., & Güzel, F. Ö. (2020). Olumsuz Güncel Gelişmelerin ve Krizlerin Türk Turizmine Etkileri: Profesyonel Turist Rehberlerinin Değerlendirmeleri ve Sektörel Çözüm Önerileri. İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(2), 257-280.

Şen, M. A. (2020). Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Türkiye’deki Yemek Firmalarında Oluşturduğu Etkinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma. Afet ve Risk Dergisi, 3(1), 89-100.

Tanrıkulu, M. (2020). Covid-19 Gölgesinde Türkiye’de Holistik Turizm ve Kültüre Dönüş. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7 (5), 406-417.

Tureb (2020). Rehber İstatistikleri. http://tureb.org.tr/tr/RehberIstatistik/ Erişim Tarihi: 17.11.2020 UNWTO (2020). Impact Assessment of the COVID-19 Outbreak on International Tourism.

https://www.unwto.org/impact-assessment-of-the-covid-19-outbreak-on-internationaltourism. Erişim Tarihi: 20.09.2020.

Worldometers (2020). Covid – 19 Coronavirus Pandemic. https://www. worldometers.info/ Coronavirus / Erişim Tarihi: 15.11.2020

Yalçın, S. (2020). Covid-19 Pandemisi ve Alınacak Önlemler. İstanbul: Quintessence Publishing

Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Zeng, B., Carter, R. W., & De Lacy, T. (2005). Short-Term Perturbations and Tourism Effects: The Case of SARS in China. Current Issues in Tourism, 8 (4), 306-322.