Turist Rehberliği Nitel Araştırmalar Dergisi 2020, 1(1): 20-30: Yabancı Ülkelerde Taranan Google Fotoğraflarının Göstergebilim Analizi: Kuşadası Örneği

Yabancı Ülkelerde Taranan Google Fotoğraflarının Göstergebilim Analizi: Kuşadası Örneği

Hakan ATAY

PDF (Göster/Preview)

Özet

Göstergebilim analizi, son yıllarda sosyal bilimler alanında giderek daha önemli bir nitel araştırma yöntemi haline gelmiştir. Bu yöntem temelde bir göstergenin içeriğini (fotoğraf, film, broşür, video vb.) analiz ederek içerdiği anlamı ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Bu yöntem, tanımlayıcı/pozitivist olmaktan çok fenomenolojik/yorumlayıcı paradigmaya dayanmaktadır. Bu çalışmada Google arama motorunun yabancı ülkelerdeki görsel arama uygulaması ile taranan Kuşadası fotoğraflarının göstergebilim analizi yapılmıştır. Bu bağlamda araştırmada Almanya, Hollanda, Fransa, İngiltere ve Rusya ülkelerinden yapılan aramalarda en üstte yer alan ilk beş görselin analizi yapılmıştır. Veriler orada yaşayan yardımcı araştırmacılar tarafından 21.07.2019 tarihinde elde edilip iletilmiştir. Çalışmanın araştırma sorusu, tıklanma yoğunluğuna bağlı olarak üst sıralarda yer alan bu görsellerde potansiyel turistlerin neyi aradıkları veya neden bu görsellerin üst sıralarda yer aldığıdır. Yapılan içerik analizinde Rusya’daki görsellerin konaklama, dinlenme ve kruvaziyer ulaşımı; İngiltere’deki görsellerin kruvaziyer ulaşımı ve tarihi mekanlar; Fransa’daki görsellerin sakin plajlar ve deniz eğlenceleri; Almanya’daki görsellerin Kuşadası’nı bütünüyle gören ve günbatımı; Hollanda’daki görsellerin Güvercinada ve Kadınlar Denizi içerikli olduğu saptanmıştır. Bu görsellerdeki içerik çerçevesinde, incelenen ülkelerdeki potansiyel turistlere yönelik nasıl bir pazarlama stratejisi geliştirilebileceği tartışılarak turistik işletmelere ve karar vericilere öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Göstergebilim Analizi, Google, Kuşadası


Abstract

Semiotics analysis has become an increasingly important qualitative research method in the field of social sciences in recent years. This method basically aims to reveal the meaning it contains by analyzing the content of an indicator (such as photograph, film, brochure, video etc.). This method is based on the phenomenological/interpretive paradigm rather than being a descriptive/positivist. In this study, semiotics analysis of the photos of Kuşadası scanned by the Google search engine’s visual search application in foreign countries was done. In this study, the top five visuals in searches from Germany, Holland, France, England and Russia were analyzed. The data were collected on 21.07.2019 by assistant researchers living in these countries. As a result of the analysis, it has been determined that the visuals are listed in different formats in different countries and the reasons for this are interpreted. In the content analysis, it was determined that the visuals from Russia included accommodation, recreation and cruise transportation; United Kingdom: cruise transportation and historical sites; France: quiet beaches and sea entertainment; Germany: complete Kuşadası and sunset; Netherlands: Pigeon Island and Ladies Beach. Within the framework of the content of these images, suggestions were made to touristic businesses and decision-makers by discussing how to develop a marketing strategy for potential tourists in the countries studied.

Keywords: Semiotics, Google, Kuşadası


Kaynak Göster / Cite This

APA: Atay, H. (2020). Yabancı Ülkelerde Taranan Google Fotoğraflarının Göstergebilim Analizi: Kuşadası Örneği. Turist Rehberliği Nitel Araştırmalar Dergisi, 1(1): 20-30.


Kaynakça / References

Reklam Görsellerinin Analizi. Turizm & Araştırma Dergisi, 5 (2), 65-78.

Chandler, D. (2000). Semiotics for Beginners. Aberystwyth: University of Wales. Chandler, D. (2001). Semiotics: The Basics. KY: Routledge.


Cı̇velek Oruç, C., Türkay, O. (2018). Türkiye Tanıtım Afişlerinin Göstergebilimsel Bir Analizi: Home Of Turkey Afişleri Örneği. The Turkish Online Journal of Design Art and Communication, 8 (2), 312-328.

Çeken, B. Arslan, A. A. (2016). İmgelerin Göstergebilimsel Çözümlenmesi: Film Afişi Örneği. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 11 (2), 507-517.

Çulha, O. (2011). Gösterge Bilim (Semiyotik) Tekniği Kullanılarak Kanada Fotoğraflarının İncelenmesi. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 7 (13), 409-424.

Eryılmaz, B., Yücetürk, C. (2017). Yeşil Yıldız Uygulamasını Konu Alan Tv Spotu Üzerine Göstergebilimsel Bir İnceleme. International Journal of Academic Value Studies, 3 (11), 251-263.

Hawkes, T. (1997). Structuralism & Semiotics. KY: Routledge.

Hopkins, J. (1998). Signs of the post‐rural: marketing myths of a symbolic countryside, Geografiska Annaler: Series B, Human Geography, 80 (2), 65-81.

Jenkins, O. H. (2003). Photography and Tourism Brochures: The Circle of Representation. Tourism Geographies, 5 (3), 305-328.

Kecheng, L. (2000). Semiotics in Information Systems Engineering. Cambridge: Cambridge University Press.

Kemp, S. (2020). Digital 2020: October Global Statshot, DataReportal Library, https://datareportal.com/reports/digital-2020-october-global-statshot

Köklü, A. (2016). Türk Tiyatrosu Araştırmaları Alanında Crt Sblaise – İdeogram Tiyatrosu ve “Yerle Gök Arasında Köroğlu”. Sahne ve Müzik, 0 (2), 157-170.

MacCannell, D. (1999). The Tourist: A New Theory of The Leisure Class. California: University of California Press.

Mackay, K. J. (2005). Is a Picture Worth a Thousands Word? Snapshots from Tourism Destination Image Research. Aspects of Tourism: Tourism Development Issues for a Vulnerable Industry (Eds.Julio Aramberri, Richard Butler), Great Britain: Cromwell Press.

Moriarity, S. (2004) Visual Semiotics Theory, Smith, Kenneth L., Jr. (Editor). Handbook of Visual Communication: Theory, Methods, and Media. NJ: Lawrence Erlbaum Associates, Incorporated.

Nelson, V. (2005). Representation and The Images of People, Place and Nature in Grenada’s Tourism. Geografiska Annaler, 87 (2), 131-143.

Öztürk, G., Öncüer, M. E. (2018). Küyerelleşme Kapsamında Türkiye Turizm Tanıtım AfişlerindeSomut Olmayan Kültürel Miras Öğelerinin Kullanımı: Bir Gösterge Bilim Analiz Örneği. Journal of Travel and Tourism Research, 18, 69-95.

Pennington, J. W., Thomsen, R. C. (2010). A semiotic model of destination representations applied to cultural and heritage tourism marketing. Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism, 10 (1), 33-53.

T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Turizm İstatistikleri 3, 2019 Ocak-Eylül, https://yigm.ktb.gov.tr/Eklenti/67862,turizmistatistikleri2019-306112019pdf.pdf?0

Tepecik, A. (2002), Grafik Sanatlar (Tarih-Tasarım-Teknoloji). Ankara: Detay Sistem Ofset. Uçar, F. (2004), Görsel İletişim ve Grafik Tasarım. İstanbul: İnkılap Kitapevi.


Uzzell, D. (1984). An alternative structuralist approach to the psychology of tourism marketing. Annals of Tourism Research, 11 (1), 79-99.

Yıldırım, A., Şimşek, H. (2018). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. İstanbul: Seçkin Yayıncılık.