Turist Rehberliği Nitel Araştırmalar Dergisi 2020, 1(1): 52-65: Turist Rehberlerinin Turist Rehberliği Alanında Yayınlanan Akademik Çalışmalara Karşı Tutumu

Turist Rehberlerinin Turist Rehberliği Alanında Yayınlanan Akademik
Çalışmalara Karşı Tutumu

Tolga Fahri ÇAKMAK

PDF (Göster/Preview)

Özet
Bu çalışmanın amacı turist rehberlerinin, turist rehberliği alanında gerçekleştirilen bilimsel çalışmalara karşı bakış açılarının belirlenmesidir. Çalışmada nitel araştırma yöntemleri kullanılmıştır. Veriler odak grup görüşmesi tekniği ile elde edilmiştir. Çalışmanın katılımcıları, yoğunluk örneklemesine göre oluşturulmuş, katılımcılara kartopu örneklem
yöntemi ile ulaşılmıştır. Sekizer kişilik iki ayrı grup toplanmıştır. İlk grupta yer alan turist rehberlerinin eğitim derecesi lisans, ikinci grupta yer alan turist rehberlerinin eğitim derecesi ise lisansüstüdür. Çalışma Yapılan görüşmelerde elde edilen verilerin analizinde betimsel analiz yöntemi uygulanmıştır. Çalışma sonucunda, turist rehberliği alanında yapılan
çalışmaların yöntemleri konusunda, lisans eğitim seviyesindeki turist rehberlerinin görüşme ve gözlem tekniğini anket tekniği yerine daha fazla tercih ettikleri görülmüştür. Yüksek lisans mezunu turist rehberlerinde, turizm işletmeciliği alanında yüksek lisans yapmış katılımcılar anket tekniğini daha fazla desteklerken diğer alanlarda yüksek lisans yapan
turist rehberleri görüşme ve gözlem tekniklerine daha olumlu baktıklarını belirtmişlerdir. Her iki grupta da turist rehberliği alanında yapılan akademik çalışmalarda, meslek sorunlarına yeterince çözüm üretilmediği, araştırmayı yapanların mesleğe dair kısıtlı bilgiye sahip oldukları, çok fazla aynı içerikli konuların çalışıldığı ve meslek odalarının akademik araştırmalara doğru şekilde destek olmadıkları sonuçlarına ulaşılmıştır. Çalışma turist rehberliği alanında çalışma yapan araştırmacılara çeşitli önerilerde bulunarak tamamlanmıştır.
Anahtar Kelimeler: Turist Rehberliği, Akademik Çalışma, Turizm


Abstract
The aim of this study is to determine the perspectives of tourist guides on scientific studies in the field of tourist guidance. Qualitative research methods were used in the study. The data were obtained by focus group interview technique. The participant group, which was formed according to the density sampling, was reached with the snowball sampling method.
Focus group interviews were conducted with two separate groups of eight people each. The education degree of the tourist guides in the first group is undergraduate, and the education degree of the tourist guides in the second group is graduate. Descriptive analysis method was used in the analysis of the data obtained from the interviews. As a result of the study, it
was seen that the undergraduate tourist guides preferred the interview and observation technique more for the purpose of the survey technique in terms of the methods of the studies in the field of tourist guidance. In the postgraduate tourist guides, the participants with a master’s degree in tourism management stated that they supported the survey technique
more, while the tourist guides who had a master’s degree in other fields stated that they had a more positive view of interview and observation techniques. In the academic studies conducted in the field of tourist guidance in both groups, it was concluded that there were not enough solutions to occupational problems, the researchers had limited knowledge
about the profession, too many subjects with the same content were studied, and professional chambers did not properly support academic research. The study was completed by making various suggestions to researchers working in the field of tourist guidance.
Keywords: Tourist Guidance, Academic Study, Tourism


Kaynak Göster / Cite This

APA: Çakmak, T. F. (2020). Turist Rehberlerinin Turist Rehberliği Alanında Yayınlanan Akademik Çalışmalara Karşı Tutumu. Turist Rehberliği Nitel Araştırmalar Dergisi, 1(1): 52-65.


Kaynakça / References

Acar, V. (2018). Uluslararası Turistlerin Davranışlarının İncelenmesi, Türkiye’de Rehberli Turlara Katılan Turistler Üzerine Bir Araştırma, (yayınlanmamış doktora tezi), Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.


Akpınar, A. (2020) Turist Rehberliğinde Uzmanlaşma ve Verilen Uzmanlık Eğitimlerinin Analizi, (yayınlanmamış yüksek lisans tezi) Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.


Aşkın, S. (2020). Turist Rehberliği Lisans Eğitiminin Akademisyenler, Turist Rehberleri ve Lisans Bölümü Öğrencilerinin Bakış Açısı ile Değerlendirilmesi: Karşılaştırmalı bir Analiz. (yayınlanmamış yüksek lisans tezi) Hacı Bayram Veli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü: Ankara


Batman, O. Yıldırgan, R. ve Demirtaş, N. (2001) Turizm Rehberliği, İstanbul: Değişim Yayınları


Bilim, Y. (2015) Görüşme Tekniği, içinde: Bilimsel Araştırma Yöntemleri, İçinde: Bilimsel Araştırma Yöntemleri, (Edit: Yüksel, A., Yanık, A., ve Ayazlar, R. A. ) Ankara: Seçkin Yayıncılık


Corbin, J. Ve Straus, A. (2015). Basics of Qualitative Research, America: Sage Publictions, 4.th Edition


Creswell, J. W. (2013). Research Design: Qualitative, Quantitative, And Mixed Methods Approaches. New York: Sage


Çakmak, T. F. (2019). Yasa Dışı Rehberlik Faaliyetlerinin İçerik Analizi Yoluyla İncelenmesi: İstanbul Rehberler Odası Örneği, Turizm Akademik Dergisi, 6 (2), 31-41.


Çakmak, T. F. (2018). Turist Rehberliğinin Açmazları, İçinde: Turist Rehberliği, Edt: Eser, S., Şahin, S., Çakıcı, C., Ankara: Detay


Çapar, G. Toksöz, D. Dönmez, B. (2018). Turizm Rehberliği Alanında Yapılan Akademik Çalışmaların İncelenmesi, Turist Rehberliği Dergisi, 1(2), 57-73.


Çetin, G. & Kızılırmak, İ. (2012). Türk Turizminde Kokartlı Turist Rehberlerinin Mevcut Durumunun Analizi, Afyon Kocatepe Üniversitesi İİBF Dergisi, 14(2), 307-318.


Çimrin, H. (1995). Turizm ve Turist Rehberliğinin A, B, C’si. Antalya: Akdeniz Kitapevi.


Eker, N. Ve Zengin, B. (2016). Turist Rehberliği Eğitiminin Değerlendirilmesi: Profesyonel Turist Rehberleri Üzerine Bir Uygulama, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 5(4):65-74


Eser, S. ve Şahin, S. (2020). Turist Rehberliği Mesleğinde Yaşanan Güncel Sorunlar Üzerine Bir İnceleme, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(2): 1344-1355.

Flick, U. (2014). An Introduction To Qualitative Research. New York: Sage


Güzel, F. Ö., Türker, A. ve Şahin, İ. (2014). Profesyonel Turist Rehberlerinin Algıladıkları Mesleki Engelleri Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, 2 (2014):173 – 190.


Holloway, J. C. (1981). “The Guided Tour: A Sociological Approach”, Annals of Tourism Research, 8(3): 377-402.


Kırcı Tekeli, E. (2020). Mükemmeliyetçiliğin Problem Çözme Becerisine Etkisinde Duygusal Zekânın Aracı Rolü: Turist Rehberlerine Yönelik Bir Uygulama, (yayınlanmamış doktora tezi) Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.


Kozak, M. (2014) Bilimsel Araştırma: Tasarım, Yazım ve Yayım Teknikleri, Ankara: Detay Yayıncılık


Köz, S. (2020) Rehber Akademisyenlerin Rehberlikten Akademiye Geçme Motivasyonları ve İş Doyumu, (basılmamış yüksek lisans tezi), Kastamonu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü


Merriam, S. B. (2009) Qualitative Research, A Guide to Design and Implementation, Third Edition, CA, John & Wiley.


OSYM, (2020). 2020- Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu,
https://www.osym.gov.tr/TR,19431/2020-yuksekogretim-kurumlari-sinavi-yks-yuksekogre timprogramlari-ve-kontenjanlari-kilavuzu.html (Erişim Tarihi 09.11.2020)


Özsoy, A. ve Çokal, Z. (2018). Türkiye’de Yayınlanan Turist Rehberliği Alanında Yayımlanmış Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi (1989-2018). 2nd International EMI Entrepreneurship & Social Sciences Congress, 9-11 Kasım 2018, Kapadokya


Patton, M. Q. (2018). Nitel Araştırma ve Değerlendirme Yöntemleri, Ankara: Pegem Yayıncılık


Shapley, R. (2006). Travel and Tourism, London: Sage
Silverman, D. (2013). Doing Qualitative Research: A Practical Handbook. New York: Sage


Şahin, S. ve Acun, A. (2015). Turist Rehberliği Alanının Bibliyometrik Profili (Ulusal Turizm Kongreleri Bildirileri). Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18(34): 213-234


Tracy, J. S. (2020). Qualitative Research Methods (2. Edition), USA: Wiley Blackwell.


TUREB, (2020). Rehber İstatistikleri, http://tureb.org.tr/tr/RehberIstatistik/ (Erişim Tarihi 09.11.2020)


TUADER, (2020). YKS Yerleştirme İstatistikleri, https://tuader.org/2019/09/11/2019-yks-turizmyerlestirme-istatistikleri/ (Erişim Tarihi 10.11.2020)


WFTGA, (2020) What is tour guide?, http://www.wftga.org/tourist-guiding/what-tourist-guide (Erişim Tarihi 10.11.2020)


Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (11. Baskı), Ankara: Seçkin Yayıncılık


Walker, R., ve Walker, T. (2010), Tourism: Concepts and Practices. England: Pearson.


Zenin, B. Atasoy, B. (2020). Turizm Rehberliği Alanında Yapılan Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Çerçevesi, Alanya Akademik Dergisi, 4(3): 975-992