Turist Rehberliği Nitel Araştırmalar Dergisi’ne gönderilecek makaleler aşağıdaki şablon üzerinde hazırlanarak gönderilmelidir.

MAKALE ŞABLONU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

YAZIM KURALLARI

Dergiye gönderilecek çalışmalar Microsoft Word formatında yazılmalı ve gönderilmelidir. Metin içerisinde kullanılacak yazı fontu ve punto büyüklükleri aşağıdaki gibi olmalıdır.

 • Ana Başlıklar:  14 punto Times New Roman – Tüm harfler büyük
 • Alt Başlıklar:   13 punto Times New Roman – Sadece baş harfler büyük
 • Metnin Geneli: 12 punto Times New Roman
 • Satır aralığı: Tek satır aralığı

Başlıklar sola yaslı ve girinti kullanılmadan yazılmalıdır.

Başlıklarda numaralandırma yapılmamalıdır.

Sayfa boşlukları: üstten 2,5 cm, alttan 2,5 cm, sağdan 2,5 cm ve soldan 2,5 cm olmalıdır.

Tablo ve şekillerde, başlıklar üstte kaynakça altta olmalıdır.

Makale uzunlukları kaynakça dahil 6500 – 12000 kelime aralığında olmalıdır.

Makale Başlığı:

Makalenin amacı ve sınırlarını net şekilde belirlemeli ve on kelimeyi aşmamalıdır.

Özet:

Özet, her makalede Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmalı, 150- 200 kelime aralığında olmasına özen gösterilmelidir. Bu kısmında yazar/lar çalışmanın amacını, araştırma yöntemlerini, kullandıkları deseni, verilerin nasıl elde edildiğini ve analiz biçimini açıklayarak, elde edilen sonuçlardan kısaca bahsetmelidir. Özet kısmı hem Türkçe hem de İngilizce olarak hazırlanmalıdır.

Anahtar Sözcükler:  

Makalenin indeks ve veri tabanlarında kolayca bulunması amacı ile çalışmaya en uygun en az 3 en fazla 5 adet anahtar kelime Türkçe ve İngilizce olarak makalede özetin hemen devamına eklenmelidir.

Giriş:  

Bu bölümün ana amacı okuyucuya çalışması yapılan konuyu genel itibari ile tanıtmaktır. Bu çerçevede giriş bölümünde konuyla ilgili temel bilgilerin verilerek çalışma yapılan alana dair okurda temeli oluşturma amacı güdülmelidir. Yazarlar giriş bölümünde ele aldıkları problemin ne olduğu ve araştırmanın neden yapıldığını açıklamalıdır.

Kavramsal Çerçeve / Kuram

Çalışma yapılan alan üzerinde daha önce hangi çalışmaların yapıldığı, ne gibi sonuçlar alındığı gibi bilgilerin paylaşıldığı bölümdür. Okurlar bu bölümde aynı konuda farklı araştırmacılar tarafından yapılmış çalışmaları araştırma yöntemi, bulgular ve sonuçlar  açısından karşılaştırma şansı eder.

Yöntem

Çalışmada kullanılan Nitel Araştırma yöntem ve desenlerinin tanıtıldığı bölümdür. Yapılan çalışmada kullanılan yöntemin konuya uygunluğunun belirlenmesi ve bu alanda yapılan diğer çalışmalar ile karşılaştırılması noktasında bu bölüm son derece önem arz etmektedir. Yazar/lar bu kısımda yaptıkları nitel araştırmalarda izledikleri yöntemsel süreçleri adım adım yazmaları beklenmektedir.

Bulgular ve Yorumlanması

Ana araştırmanın verilerinin analizinin yapıldığı bölümdür. Çalışmalar kapsamında yapılan görüşme, odak grup, katılımlı gözlem yöntemler ile elde edilen veriler bu kısımda düzenli şekilde sunulmalıdır. Bilgiler gerekli görülmesi durumunda tablolaştırılarak da sunulabilir. Makale bütününde kullanılan tablo sayısı 6’yı aşmamalıdır. Bu kapsamda tabloların olabildiğince iyi sınırlandırılmış ve düzenli şekilde sunulması gerekmektedir.

Sonuç

Makalede ulaşılan sonuçların özetlendiği, genellemelerin yapıldığı sonuç bölümünde ele alınan sorunun kısa bir tekrarı yapılmalı, elde edilen sonuçlar ile farklı araştırmalarda elde edilen sonuçlar karşılaştırılmalıdır. Çalışmanın sınırlılıkları, bilimsel katkısı ve bu alanda çalışma yapacak diğer araştırmacılara önerilere yer verilmelidir.

Teşekkür: Teşekkür bölümü tamamlanana araştırmalarda, çalışmaya maddi / parasal yönden destek sağlayan, Veri – Bilgi toplanmasına yönelik destek veren kişi ya da kurumlara teşekkür edilen bölümdür. Çalışma bir proje kapsamında gerçekleştirildiyse proje numarası ile birlikte bu bölümd eyer alması önerilmektedir. Teşekkür bölümü kaynakçanın öncesinde yer almalıdır.

Kaynakça

Çalışma kapsamında atıf yapılan tüm eserler kaynakça kısmında yer almak zorundadır. Ayrıca çalışmada referans verilmemiş hiçbir yayına kaynakça kısmında yer verilmemelidir. Kaynakça bölümleri bilimsel etik açısından son derece önemli bölümler olup yazarların çalışmalarında kullanacakları kaynakçaları büyük bir hassasiyet ile seçmeleri gerekmektedir. Bu durum yazarların sorumluluğunda olan bir gerekliliktir.

KAYNAKÇA VE ATIF GÖSTERİM ÖRNEKLERİ

Metin İçi Kaynakça Gösterme: Yazar ya da yazarlar yapacakları metin içi kaynakça referanslarında yayın sahibinin soy ismi ve yayın yılını yazmaları yeterlidir: (Ahipaşaoğlu ve Değirmenioğlu, 2008)

Ancak yapılan atıf ana kaynaktan birebir yapılması durumunda sayfa numarasının verilmesi ve yapılan atıf tırnak içerisinde ve italik olarak belirtilmesi gerekmektedir: “Farklı kültür ve kişilik özelliklerine sahip konuklara hizmet sunan turist rehberi açık fikirli olmalıdır “(Şahin, 2018: 48).

Kitap

Yazarın soyadı, ismin ilk harfi, yayın yılı, yayın ismi, yayınevi, yayın yeri bilgilerinden oluşmalıdır.

 • Köroğlu, A. (2019). Turist Rehberlerinin Rolleri, Ankara: Detay Yayıncılık
 • Albuz, N. Çakmak, T.F. Eren, A. Tekin, Ö. Ve Yeşildağ, G. N. G.(2018). Turist Rehberliğine Giriş. Ankara: Detay Yayıncılık.

Kitap İçi Bölüm

Yazarın Soyadı, ismin ilk harfi, yayın yılı, kitap içi bölüm ismi, editör bilgisi, ana yayın ismi, yayınevi, yayın yeri bilgilerinden oluşmalıdır.

 • Çakmak, T. F. (2018). Turist Rehberliğinin Açmazları, (Editör) Eser, S., Şahin, S. ve Çakıcı, C.: Turist Rehberliği, Ankara: Detay Yayıncılık

Tek Yazarlı Makale

Yazarın soyadı, ismin ilk harfi, yayın yılı, yayın ismi, yayınlanan derginin ismi, derginin cilt, sayı ve makalenin sayfa bilgilerinden oluşmalıdır. Makale sonlarına varsa doi numaraları eklenmelidir.

 • Çakmak, T. F. (2019). Yasa Dışı Rehberlik Faaliyetlerinin Denetlenmesi: İstanbul Rehberler Odası Örneği, Turizm Akademik Dergisi, 6 (2): 31-41.

İki Yazarlı Makale

 • Acar, V. Ve Tanrısevdi, A . (2019). Paket Turlarda Turist Davranışlarının İncelenmesi: İstanbul’u Ziyaret Eden Pakistanlı Turistler Üzerinde Nitel Bir Araştırma. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8 (4): 3931-3957. DOI: 10.33206/mjss.513298

İkiden Fazla Yazarlı Makale

 • Yenipınar, U., Bak, E. Ve Çapar, G. (2014). Turist Rehberliği Meslek Kanununun, Meslek Örgütleri Ve Öğretim Elemanlarının Bakış Açısı İle Değerlendirilmesi, Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(2), 86-11.

Tez

Yazarın Soyadı, ismin ilk harfi, yayın yılı, tezin tam adı, üniversite adı ve yeri bilgilerinden oluşmalıdır.

 • Acar, V. (2018). Uluslararası Turistlerin Davranışlarının İncelenmesi: Türkiye’de Rehberli Turlara Katılan Turistler Üzerinde Bir Araştırma, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın.

Bildiri

 • Acar, V. & Çolakoğlu, O. E. (2015). A Proposal of Farm-based tourism within the context of Rural Tourism: Yedibilgeler Winery, Romanian Rural Tourism in the Context of Sustainable Development: Present and Prospects, 36: 7-26

Web

Atıf Gösterimi: (resmigazete.gov.tr)

Önemli Notlar:

1- Yabancı yayınlara verilen atıflarda yazar sayısı birden fazla olduğu durumlarda yazar bilgileri arasında “ve” yerine “&” işareti konulmalıdır..

2- Metin içi referanslarda birebir alıntılarda eserin sayfa numarası (Çakmak, 2019: 56) ile verilip, alıntı yapılan yer italic yazılmalıdır. Atıf yapılan eserin bilgisi kullanılıp, birebir alıntı yapılmayan durumlarda sayfa numarası kullanımına gerek yoktur (Acar: 2019).

3- Yazım kılavuzunda bulunmayan yayın türlerine yapılacak atıflarda eser sahipleri APA 6.0 atıf gösterme kurallarından yararlanabilirler.  

4- Ondalık sayıların yazımında nokta yerine virgül kullanımına dikkat edilmelidir.

5- Üç ve daha fazla yazarlı yayınlara yapılan metin içi atıflarda ilk yazardan sonra “ve diğerleri” (vd.) ifadesi kullanılmalı, kaynakçada tüm yazarlar kurallara uygun şekilde belirtilmelidir.

Kitap Tanıtım

Turist Rehberliği Nitel Araştırmalar Dergisi her sayısında turist rehberliği alanında, ulusal ya da uluslararası yayın evlerinden kitapların tanıtımına da yer verecektir. Bu bölümde kitap tanıtımı yazısı göndermek isteyen yazarların Dr. Öğretim Üyesi Hande Akyurt Kurnaz’a handekurnaz@ibu.edu.tr adresine yazdıkları kitap tanıtımlarını göndermeleri gerekmektedir.

Kitap tanıtımı konusunda yazarlar aşağıdaki maddelere dikkat etmeleri beklenmektedir.  Aşağıda yer alan başlıkları metin içerisinde kullanmayıp tek bir kompozisyon halinde kaleme ve  kitap tanıtımlarının 700-1000 kelime arasında olması beklenmektedir.

Giriş: Tanıtımı yapılacak kitabın ismi, yayın evi, yayın tarihi gibi temel bilgiler ile kısa bir giriş cümlesi yapılır.

Yazarlar ya da Editörler: Kitabı yazan yazar, yazarlar ve düzenlemesini gerçekleştirilen editörler ile ilgili çalışma alanları, nerede görev yaptıkları vb. bilgilerin verildiği bölümdür.

İçindekiler Özeti: Kitabın içindekiler kısmı irdelenerek hangi konuların üzerinde durulduğu, hangi araştırma yöntemlerinin yapıldığı hususunda bilgiler verilir.

Kitabın Güçlü Yönleri: Kitap hangi yönlerden alan yazınına katkı sağlamakta, alanda yazılmış diğer eserlere katkı sağlayıp eksikleri tamamlamaktadır.

Kitabın Geliştirilmeye Açık Yönleri: Kitabın hangi yönlerden geliştirilebileceği ve yazarların hangi kısımları eksik bırakmış olabileceği alanlar burada tartışılabilir.

Sonuç: İnceleyen kişinin kitap hakkındaki düşünceleri ve kitaptan hangi alanlarda nasıl yararlanılabileceği gibi düşüncelere sonuç bölümünde yer verilebilir.

1- Kitap tanıtımları 700-1000 kelime arasında olmalıdır.

2- Kitap ismi, yayın evi ismi, yazar ismi / isimleri, editör bilgileri, yayın tarihi, bilgileri eksik olmamalıdır.

3-Kitabın içindekiler kısmı incelenmeli ve genel bir özeti sunulmalıdır.