*English version is written down below.

Turist Rehberliği Nitel Araştırmalar Dergisi’ne gönderilecek makaleler aşağıdaki şablon üzerinde hazırlanarak gönderilmelidir.

MAKALE ŞABLONU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

YAZIM KURALLARI

Dergiye gönderilecek çalışmalar Microsoft Word formatında yazılmalı ve gönderilmelidir. Metin içerisinde kullanılacak yazı fontu & punto büyüklükleri aşağıdaki gibi olmalıdır.

 • Ana Başlıklar:  14 punto Times New Roman – Tüm harfler büyük
 • Alt Başlıklar:   13 punto Times New Roman – Sadece baş harfler büyük
 • Metnin Geneli: 12 punto Times New Roman
 • Tablo & Şekil İçi Yazılar: 10 punto Times New Roman
 • Satır aralığı: Tek satır aralığı
 • Paragraf aralığı: Önce 0 nk, Sonra 7.5 nk

Başlıklar sola yaslı ve girinti kullanılmadan yazılmalıdır.

Başlıklarda numaralandırma yapılmamalıdır.

Sayfa boşlukları: üstten 2,5 cm, alttan 2,5 cm, sağdan 2,5 cm & soldan 2,5 cm olmalıdır.

Tablo & şekillerde, başlıklar üstte kaynakça altta olmakla beraber makale uzunlukları kaynakça dahil 6500 – 12000 kelime aralığında olmalıdır.

Makale Başlığı:

Makalenin amacı ve sınırlarını net şekilde belirlemeli & on kelimeyi aşmamalıdır.

Özet:

Özet, her makalede Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmalı, 150-250 kelime aralığında olmasına özen gösterilmelidir. Bu kısmında yazar/lar çalışmanın amacını, araştırma yöntemlerini, kullandıkları deseni, verilerin nasıl elde edildiğini & analiz biçimini açıklayarak, elde edilen sonuçlardan kısaca bahsetmelidir. Özet kısmı hem Türkçe hem de İngilizce olarak hazırlanmalıdır.

Anahtar Sözcükler:  

Makalenin indeks ve veri tabanlarında kolayca bulunması amacı ile çalışmaya en uygun en az 3 en fazla 5 adet anahtar kelime Türkçe & İngilizce olarak makalede özetin hemen devamına eklenmelidir.

Giriş:  

Bu bölümün ana amacı okuyucuya çalışması yapılan konuyu genel itibari ile tanıtmaktır. Bu çerçevede giriş bölümünde konuyla ilgili temel bilgilerin verilerek çalışma yapılan alana dair okurda temeli oluşturma amacı güdülmelidir. Yazarlar giriş bölümünde ele aldıkları problemin ne olduğu ve araştırmanın neden yapıldığını açıklamalıdır.

Kavramsal Çerçeve / Kuram

Çalışma yapılan alan üzerinde daha önce hangi çalışmaların yapıldığı, ne gibi sonuçlar alındığı gibi bilgilerin paylaşıldığı bölümdür. Okurlar bu bölümde aynı konuda farklı araştırmacılar tarafından yapılmış çalışmaları araştırma yöntemi, bulgular & sonuçlar  açısından karşılaştırma şansı eder.

Yöntem

Çalışmada kullanılan Nitel Araştırma yöntem & desenlerinin tanıtıldığı bölümdür. Yapılan çalışmada kullanılan yöntemin konuya uygunluğunun belirlenmesi ve bu alanda yapılan diğer çalışmalar ile karşılaştırılması noktasında bu bölüm son derece önem arz etmektedir. Yazar/lar bu kısımda yaptıkları nitel araştırmalarda izledikleri yöntemsel süreçleri adım adım yazmaları beklenmektedir.

Bulgular ve Yorumlanması

Ana araştırmanın verilerinin analizinin yapıldığı bölümdür. Çalışmalar kapsamında yapılan görüşme, odak grup, katılımlı gözlem yöntemler ile elde edilen veriler bu kısımda düzenli şekilde sunulmalıdır. Bilgiler gerekli görülmesi durumunda tablolaştırılarak da sunulabilir. Makale bütününde kullanılan tablo sayısı 6’yı aşmamalıdır. Bu kapsamda tabloların olabildiğince iyi sınırlandırılmış & düzenli şekilde sunulması gerekmektedir.

Sonuç

Makalede ulaşılan sonuçların özetlendiği, genellemelerin yapıldığı sonuç bölümünde ele alınan sorunun kısa bir tekrarı yapılmalı, elde edilen sonuçlar ile farklı araştırmalarda elde edilen sonuçlar karşılaştırılmalıdır. Çalışmanın sınırlılıkları, bilimsel katkısı & bu alanda çalışma yapacak diğer araştırmacılara önerilere yer verilmelidir.

Teşekkür: Teşekkür bölümü tamamlanana araştırmalarda, çalışmaya maddi / parasal yönden destek sağlayan, Veri – Bilgi toplanmasına yönelik destek veren kişi ya da kurumlara teşekkür edilen bölümdür. Çalışma bir proje kapsamında gerçekleştirildiyse proje numarası ile birlikte bu bölümd eyer alması önerilmektedir. Teşekkür bölümü kaynakçanın öncesinde yer almalıdır.

Kaynakça

Çalışma kapsamında atıf yapılan tüm eserler kaynakça kısmında yer almak zorundadır. Ayrıca çalışmada referans verilmemiş hiçbir yayına kaynakça kısmında yer verilmemelidir. Kaynakça bölümleri bilimsel etik açısından son derece önemli bölümler olup yazarların çalışmalarında kullanacakları kaynakçaları büyük bir hassasiyet ile seçmeleri gerekmektedir. Bu durum yazarların sorumluluğunda olan bir gerekliliktir.

KAYNAKÇA VE ATIF GÖSTERİM ÖRNEKLERİ

Metin İçi Kaynakça Gösterme: Yazar ya da yazarlar yapacakları metin içi kaynakça referanslarında yayın sahibinin soy ismi & yayın yılını yazmaları yeterlidir: (Ahipaşaoğlu & Değirmenioğlu, 2008)

Ancak yapılan atıf ana kaynaktan birebir yapılması durumunda sayfa numarasının verilmesi & yapılan atıf tırnak içerisinde & italik olarak belirtilmesi gerekmektedir: “Farklı kültür ve kişilik özelliklerine sahip konuklara hizmet sunan turist rehberi açık fikirli olmalıdır “(Şahin, 2018: 48).

Kitap

Yazarın soyadı, ismin ilk harfi, yayın yılı, yayın ismi, yayınevi, yayın yeri bilgilerinden oluşmalıdır.

 • Köroğlu, A. (2019). Turist Rehberlerinin Rolleri, Ankara: Detay Yayıncılık
 • Albuz, N. Çakmak, T.F. Eren, A. Tekin, Ö. Ve Yeşildağ, G. N. G.(2018). Turist Rehberliğine Giriş. Ankara: Detay Yayıncılık.

Kitap İçi Bölüm

Yazarın Soyadı, ismin ilk harfi, yayın yılı, kitap içi bölüm ismi, editör bilgisi, ana yayın ismi, yayınevi, yayın yeri bilgilerinden oluşmalıdır.

 • Çakmak, T. F. (2018). Turist Rehberliğinin Açmazları, (Editör) Eser, S., Şahin, S. ve Çakıcı, C.: Turist Rehberliği, Ankara: Detay Yayıncılık

Tek Yazarlı Makale

Yazarın soyadı, ismin ilk harfi, yayın yılı, yayın ismi, yayınlanan derginin ismi, derginin cilt, sayı ve makalenin sayfa bilgilerinden oluşmalıdır. Makale sonlarına varsa doi numaraları eklenmelidir.

 • Çakmak, T. F. (2019). Yasa Dışı Rehberlik Faaliyetlerinin Denetlenmesi: İstanbul Rehberler Odası Örneği, Turizm Akademik Dergisi, 6 (2): 31-41.

İki Yazarlı Makale

 • Acar, V. & Tanrısevdi, A . (2019). Paket Turlarda Turist Davranışlarının İncelenmesi: İstanbul’u Ziyaret Eden Pakistanlı Turistler Üzerinde Nitel Bir Araştırma. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8 (4): 3931-3957. DOI: 10.33206/mjss.513298

İkiden Fazla Yazarlı Makale

 • Yenipınar, U., Bak, E. & Çapar, G. (2014). Turist Rehberliği Meslek Kanununun, Meslek Örgütleri & Öğretim Elemanlarının Bakış Açısı İle Değerlendirilmesi, Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(2), 86-11.

Tez

Yazarın Soyadı, ismin ilk harfi, yayın yılı, tezin tam adı, üniversite adı ve yeri bilgilerinden oluşmalıdır.

 • Acar, V. (2018). Uluslararası Turistlerin Davranışlarının İncelenmesi: Türkiye’de Rehberli Turlara Katılan Turistler Üzerinde Bir Araştırma, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın.

Bildiri

 • Acar, V. & Çolakoğlu, O. E. (2015). A Proposal of Farm-based tourism within the context of Rural Tourism: Yedibilgeler Winery, Romanian Rural Tourism in the Context of Sustainable Development: Present and Prospects, 36: 7-26

Web

Atıf Gösterimi: (resmigazete.gov.tr)

Önemli Notlar:

1- Yabancı yayınlara verilen atıflarda yazar sayısı birden fazla olduğu durumlarda yazar bilgileri arasında “ve” yerine “&” işareti konulmalıdır..

2- Metin içi referanslarda birebir alıntılarda eserin sayfa numarası (Çakmak, 2019: 56) ile verilip, alıntı yapılan yer italic yazılmalıdır. Atıf yapılan eserin bilgisi kullanılıp, birebir alıntı yapılmayan durumlarda sayfa numarası kullanımına gerek yoktur (Acar: 2019).

3- Yazım kılavuzunda bulunmayan yayın türlerine yapılacak atıflarda eser sahipleri APA 6.0 atıf gösterme kurallarından yararlanabilirler.  

4- Ondalık sayıların yazımında nokta yerine virgül kullanımına dikkat edilmelidir.

5- Üç ve daha fazla yazarlı yayınlara yapılan metin içi atıflarda ilk yazardan sonra “ve diğerleri” (vd.) ifadesi kullanılmalı, kaynakçada tüm yazarlar kurallara uygun şekilde belirtilmelidir.

Kitap Tanıtım

Turist Rehberliği Nitel Araştırmalar Dergisi her sayısında turist rehberliği alanında, ulusal ya da uluslararası yayın evlerinden kitapların tanıtımına da yer verecektir. Bu bölümde kitap tanıtımı yazısı göndermek isteyen yazarların Dr. Öğretim Üyesi Hande Akyurt Kurnaz’a handekurnaz@ibu.edu.tr adresine yazdıkları kitap tanıtımlarını göndermeleri gerekmektedir.

Kitap tanıtımı konusunda yazarlar aşağıdaki maddelere dikkat etmeleri beklenmektedir.  Aşağıda yer alan başlıkları metin içerisinde kullanmayıp tek bir kompozisyon halinde kaleme ve  kitap tanıtımlarının 700-1000 kelime arasında olması beklenmektedir.

Giriş: Tanıtımı yapılacak kitabın ismi, yayın evi, yayın tarihi gibi temel bilgiler ile kısa bir giriş cümlesi yapılır.

Yazarlar ya da Editörler: Kitabı yazan yazar, yazarlar ve düzenlemesini gerçekleştirilen editörler ile ilgili çalışma alanları, nerede görev yaptıkları vb. bilgilerin verildiği bölümdür.

İçindekiler Özeti: Kitabın içindekiler kısmı irdelenerek hangi konuların üzerinde durulduğu, hangi araştırma yöntemlerinin yapıldığı hususunda bilgiler verilir.

Kitabın Güçlü Yönleri: Kitap hangi yönlerden alan yazınına katkı sağlamakta, alanda yazılmış diğer eserlere katkı sağlayıp eksikleri tamamlamaktadır.

Kitabın Geliştirilmeye Açık Yönleri: Kitabın hangi yönlerden geliştirilebileceği ve yazarların hangi kısımları eksik bırakmış olabileceği alanlar burada tartışılabilir.

Sonuç: İnceleyen kişinin kitap hakkındaki düşünceleri ve kitaptan hangi alanlarda nasıl yararlanılabileceği gibi düşüncelere sonuç bölümünde yer verilebilir.

1- Kitap tanıtımları 700-1000 kelime arasında olmalıdır.

2- Kitap ismi, yayın evi ismi, yazar ismi / isimleri, editör bilgileri, yayın tarihi, bilgileri eksik olmamalıdır.

3-Kitabın içindekiler kısmı incelenmeli ve genel bir özeti sunulmalıdır.


Articles to be sent to the Tourist Guidance Qualitative Research Journal should be prepared and submitted on the template below.

CLICK HERE TO DOWNLOAD THE ARTICLE TEMPLATE

Texts to be sent to the journal must be written and sent in Microsoft Word format. The font and point sizes to be used in the text should be as follows.

 • Main titles: 14 point Times New Roman – All letters capital
 • Subtitle: 13 point Times New Roman – Only initials capital
 • General of the text: 12 punto Times New Roman
 • Row Range: Single line spacing
 • Paragraph Range: Before 0 nk, After 7.5 nk

Titles should not be left justified and indented.

Titles should not be numbered.

Page margins: 2.5 cm from the top, 2.5 cm from the bottom, 2.5 cm from the right, and 2.5 cm from the left.

Titles should be at the top and bibliography at the bottom in tables and figures.

Article extent should be in the range of 6500 – 12000 words including references.

Article title:

The purpose and boundaries of the article should be clearly defined and should not exceed ten words.

Abstract:

The abstract should be prepared in Turkish and English for each article, and it should be in the range of 150-200 words. In this section, the author(s) should briefly mention the results obtained by explaining the purpose of the study, the research methods, the pattern they used, how the data were obtained, and the method of analysis. The abstract section should be prepared both in Turkish and English.

Key Words:

In order to find the article easily in indexes and databases, at least 3 and at most 5 keywords that are most suitable for the study should be added to the continuation of the abstract in Turkish and English.

Introduction:

The main purpose of this section is to introduce the topic to the reader in general. In this context,  the aim should be to give the fundamental information about the subject in the introduction part and to form the basis for the reader about the field of study. The authors should explain what the problem they discussed in the introduction is and why the research was conducted.

Conceptual Framework/Theory:

Information such as what previous studies have been accomplished on the field of study and what results have been obtained should be share in part of this section. Readers have the chance to compare studies conducted by different researchers on the same subject in terms of research method, findings, and results in this section.

Method:

The section where Qualitative Research methods and patterns used in the study are introduced. This section is extremely important in determining the suitability of the method used in the study and comparing it with other studies in this field. The author(s) is expected to write step by step the methodological processes they follow in their qualitative research.

Findings and Interpretation:

The data of the main research is analyzed in this section. Data obtained by interview, focus group, participatory observation methods within the range of the studies should be regularly presented in this part. If deemed necessary, the information can also be presented as tabularized. The number of tables used in the whole article should not exceed 6. In this context, the tables should be presented as well delimited and regularly as possible.

Conclusion:

A brief repetition of the question addressed in the conclusion section, in which the results obtained in the article are summarized and generalizations are made, should be made, the results obtained should be compared with the results obtained in different studies. The limitations of the study, its scientific contribution, and recommendations for other researchers to work in this field should be included.

Acknowledgment: Acknowledgment section is the part of the completed research, which is thanked the persons or institutions who provide financial / monetary support to the study, and support the data-information collection. If the work was carried out within the extent of a project, it is recommended to include it in this section with the project number. The acknowledgment section should be placed before the bibliography.

Bibliography

All works referred within the scope of the study must be included in the bibliography section. In addition, any publication that is not referenced in the study should not be included in the bibliography. Bibliography sections are extremely important sections in terms of scientific ethics, and the authors should choose the bibliography they will use in their studies with great precision. This is a requirement that is the responsibility of the authors.

BIBLIOGRAPHY AND REFERENCE EXAMPLES

Indicating In-Text Bibliography: It is sufficient for the author or authors to write the surname and publication year of the publisher in their in-text references: (Ahipaşaoğlu ve Değirmenioğlu, 2008)

However, if the citation is made exactly from the main source, the page number should be given and the citation should be indicated in quotation marks and italics: “Farklı kültür ve kişilik özelliklerine sahip konuklara hizmet sunan turist rehberi açık fikirli olmalıdır “(Şahin, 2018: 48).

Book

It should consist of the surname of the author, the first letter of the name, the year of publication, the name of the publication, the publisher, the place of publication.

 • Köroğlu, A. (2019). Turist Rehberlerinin Rolleri, Ankara: Detay Publishing
 • Albuz, N. Çakmak, T.F. Eren, A. Tekin, Ö. Ve Yeşildağ, G. N. G.(2018). Turist Rehberliğine Giriş. Ankara: Detay Publishing.

Book Chapter

It should consist of the surname of the author, the first letter of the name, the year of publication, the title of the chapter in the book, the editor information, the main publication name, the publisher, the place of publication.

 • Çakmak, T. F. (2018). Turist Rehberliğinin Açmazları, (Ed.) Eser, S., Şahin, S. ve Çakıcı, C.: Turist Rehberliği, Ankara: Detay Publishing

Article by One Author

It should consist of the surname of the author, the first letter of the name, the year of publication, the name of the journal published, the volume of the journal, the number and page information of the article. Doi numbers should be added at the end of the article, if any.

 • Çakmak, T. F. (2019). Yasa Dışı Rehberlik Faaliyetlerinin Denetlenmesi: İstanbul Rehberler Odası Örneği, Turizm Akademik Dergisi, 6 (2): 31-41.

Article by Two Authors

 • Acar, V. Ve Tanrısevdi, A . (2019). Paket Turlarda Turist Davranışlarının İncelenmesi: İstanbul’u Ziyaret Eden Pakistanlı Turistler Üzerinde Nitel Bir Araştırma. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8 (4): 3931-3957. DOI: 10.33206/mjss.513298

Articles with More Than Two Authors

 • Yenipınar, U., Bak, E. Ve Çapar, G. (2014). Turist Rehberliği Meslek Kanununun, Meslek Örgütleri Ve Öğretim Elemanlarının Bakış Açısı İle Değerlendirilmesi, Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 11(2), 86-11.

Dissertation / Thesis

It should consist of the author’s surname, the first letter of the name, the year of publication, the full name of the thesis, the name of the university and the location.

 • Acar, V. (2018). Uluslararası Turistlerin Davranışlarının İncelenmesi: Türkiye’de Rehberli Turlara Katılan Turistler Üzerinde Bir Araştırma, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın.

Conference Proceedings / Conference Papers

 • Acar, V. & Çolakoğlu, O. E. (2015). A Proposal of Farm-based tourism within the context of Rural Tourism: Yedibilgeler Winery, Romanian Rural Tourism in the Context of Sustainable Development: Present and Prospects, 36: 7-26

Web

Citation: (resmigazete.gov.tr)

Important notes:

 1. In cases where the number of authors is more than one in references to foreign publications, the “&” sign should be used instead of “and” in the author information.
 2. In in-text references, one-to-one quotations should be given with the page number of the work (Çakmak, 2019: 56) and the cited place should be written italic. There is no need to use the page number in cases where the information of the cited work is used and the exact citation is not made (Acar: 2019).
 3. The authors of the work can make use of the APA 6.0 citation rules for the citations to be made to the types of publications that are not included in the spelling guide.
 4. When writing decimal numbers, attention should be paid to the use of commas instead of periods.
 5. In-text references to publications with three or more authors, the expression “and others” (et al.) Should be used after the first author, and all authors should be indicated in accordance with the rules in the bibliography.

Book Review

The Journal of Tourist Guidance Qualitative Studies will include the promotion of books from national or international publishing houses in the field of tourist guiding in each issue. In this section, authors who want to submit a book review article must send their articles to Assoc. Prof. Hande Akyurt Kurnaz handekurnaz@ibu.edu.tr.

Regarding book promotion, authors are expected to pay attention to the following items. It is expected that the titles below will not be used in the text, but will be written in a single composition and book introductions will be between 700-1000 words.

Introduction: A short introduction sentence is made with basic information such as the title of the book to be introduced, publisher, date of publication.

Authors or Editors: The authors who wrote the book, the fields of work related to the authors and the editors who are edited, where they work, etc. is the section where the information is given.

Contents Summary: The contents of the book are examined and information is given on which subjects are dwelled on and which research methods have been made.

Strengths of the Book: In what ways the book contributes to the literature, contributes to other works written in the field and completes the deficiencies.

Aspects of the Book for Improvement: The ways in which the book can be improved and which parts the authors may have left missing can be discussed here.

Conclusion: The opinions of the examiner about the book and how the book can be used in which areas can be included in the conclusion section.

 1. Book introductions should be between 700-1000 words.
 2. The name of the book, the name of the publishing house, the name (s) of the author, the editor information, the publication date, and the information should not be missing.
 3. Contents of the book should be examined and a general summary should be presented.